main_logo

โครงการ ลงทะเบียน

เพื่อสวัสดิการ แห่งรัฐ  ปี 2565

ระยะเวลาลงทะเบียน  5 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2565
การประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ระยะเวลาโครงการ
เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน
หมายเหตุ : 
1. กรณียืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 ของเดือนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
2. กรณีมีวงเงินคงเหลือจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป

การประกาศผลการลงทะเบียน

การประกาศผลการลงทะเบียน
1.

เดือน ก.ย. 65

ประกาศผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านเว็บไซต์
ข้อมูลถูกต้อง
รอตรวจสอบคุณสมบัติ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
แก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน
2.

เดือน มี.ค. 66

ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์
ผ่าน
รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่ผ่าน
ไม่ได้รับสิทธิ
อุทธรณ์
3.

เดือน มี.ค. 66

ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
4.

1 เม.ย. 66

สามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
call-center
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 094-858-9794
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542
หรือ โทร.  08-5842-7102,  08-5842-7103,  08-5842-7104,  08-5842-7105,  08-5842-7106,  08-5842-7107,  08-5842-7108
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โทร. 0-2109-2345
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ