main_logo

โครงการ ลงทะเบียน

เพื่อสวัสดิการ แห่งรัฐ  ปี 2565

ระยะเวลาลงทะเบียน  5 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2565
การประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ระยะเวลาโครงการ
เอกสารสำหรับตรวจสอบผล และการอุทธรณ์
เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน
ตารางช่วงเวลายืนยันตัวตน และการได้รับสิทธิ
การรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

ช่องทางการลงทะเบียน และช่วงเวลาการรับสิทธิ

สิทธิ ลงทะเบียนผ่านหน่วยงาน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ
ค่าไฟฟ้า - การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง https://meagate1.mea.or.th/welfareregis 1130 Brochure_MEA
ค่าไฟฟ้า - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th 1129 Brochure_PEA
ค่าไฟฟ้า - กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ https://walfareregis.sea.co.th 089-848-1284 Brochure_SEA
ค่าน้ำประปา - การประปานครหลวง สำนักงานการประปานครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet 1125 Brochure_MWA
ค่าน้ำประปา - การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/welfare-register.html 1662 Brochure_PWA
มาตรการบรรเทาฯ กำหนดให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน
  • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน
  • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน
สิทธิ ได้รับสิทธิเดือนแรก “ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการเดือนเมษายน 2566 ได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ ค่าบริการในเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)
ค่าไฟฟ้า - การไฟฟ้านครหลวง ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน
ค่าไฟฟ้า - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน
ค่าไฟฟ้า - กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 20 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน
ค่าน้ำประปา - การประปานครหลวง ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน
ค่าน้ำประปา - การประปาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน

การประกาศผลการลงทะเบียน

การประกาศผลการลงทะเบียน
1.

เดือน ก.ย. 65

ประกาศผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านเว็บไซต์
ข้อมูลถูกต้อง
รอตรวจสอบคุณสมบัติ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
แก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน
2.

เดือน มี.ค. 66

ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์
ผ่าน
รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่ผ่าน
ไม่ได้รับสิทธิ
อุทธรณ์
3.

เดือน มี.ค. 66

ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
4.

1 เม.ย. 66

สามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
call-center
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 094-858-9794
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542
หรือ โทร.  08-5842-7102,  08-5842-7103,  08-5842-7104,  08-5842-7105,  08-5842-7106,  08-5842-7107,  08-5842-7108
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โทร. 0-2109-2345
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ